Etický kodex

Redakce Daily Offline, korespondenční adresa Květnového vítězství 774, Praha 4, (dále jen „vydavatel“) tímto vydává

ETICKÝ KODEX DAILY OFFLINE

Předmluva

Základní listina práv a svobod zaručuje právo na včasné a nezkreslené informace. Naše redakce je tedy zodpovědná za úplnost, pravdivost a nezkreslenost těchto informací. Příspěvky našich autorů nejsou ovlivňovány žádným politickým či hospodářským subjektem. Základem naší práce je dodržovat etický kodex a vycházet ze základů poctivé a neovlivněné žurnalistiky.

Kodex

Práce redaktorů s informacemi

 • Každý redaktor dbá na to, aby informaci nezkreslil nebo neuvedl necelou. Zároveň dbá i na podobu titulku a přikládaná média, která nesmí ovlivnit nebo jinak zkreslit informaci.
 • Redaktoři rozlišují názory své a názory ostatních. Uvádějí na jedné straně jasně daná fakta a na straně druhé spekulace, které čtenáři jasně oznámí tak, aby nemohl být čtenář uveden v omyl.
 • Redaktor informaci publikuje až po ověření z minimálně (!) dvou na sobě nezávislých zdrojů. Výjimku tvoří statistické příspěvky nebo příspěvky týkající se projevů atp.
 • V neobvyklých situacích je informace ověřená jedním zdrojem publikována až na základě diskuze se šéfredaktorem a projednána na redakční poradě.
 • Redaktoři musí uvádět všechny zdroje, ze kterých čerpali.
 • Redaktoři musí dát prostor k vyjádření všem stranám zmíněným v příspěvku.
 • Všechny osobní údaje shromážděné, zpracované a použité pro redakční účely jsou předmětem redakčního tajemství. Osobní údaje se dále řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Redaktoři musí upozornit šéfredaktora na případnou možnost žaloby spojené s vydáním příspěvku. V takovém případě šéfredaktor požaduje od redaktora kompletní dokumentaci (vč. fotografií, videí, nahrávek). Šéfredaktor poté tyto materiály pečlivě archivuje.

Konflikty zájmů

 • Je-li si redaktor vědom možného konfliktu zájmu ve svém připravovaném příspěvku, je povinen sdělit tento fakt šéfredaktorovi a takového příspěvku se vzdát.
 • Redaktoři nesmí (!) být členem jakékoliv politické strany nebo registrovaného politického hnutí.
 • Redaktoři nemohou přijmout finanční příspěvek nebo dar od firem nebo lidí, o kterých píší. Pokud by situace vyžadovala přijetí daru, může redaktor dar přijmout ve jménu redakce. Neprodleně o tom však musí informovat šéfredaktora, který vyhodnotí situaci. Šéfredaktorovi je také doporučeno věnovat tento dar charitě. (Tento bod se netýká situací, kdy jsou dary od společností a lidí věnovány do soutěže pro čtenáře.)

Ostatní etika a spolupráce s ostatními médii

 • Redaktoři dodržují zásadu presumpce neviny.
 • Redaktoři respektují soukromí všech osob bez rozdílu. Veřejně známé osobnosti používají menší ochranu soukromí než ostatní občané. Důvodem je zvýšená odpovědnost veřejně známých osobností za jejich jednání vůči společnosti.
 • Pokud investigativní žurnalista vyžaduje narušení soukromí jakýmkoliv způsobem, je povinen tuto situaci bezprostředně oznámit šéfredaktorovi. Šéfredaktor následně schválí nebo zamítne požadavek.
 • Vzhledem k tomu, že vydavatel Daily Offline nevydává tento magazín za primárním účelem zisku, je spolupráce s jinými komerčními médii povolena.
 • Redaktoři Daily Offline mohou spolupracovat s jakýmkoliv jiným médiem po předchozí domluvě se šéfredaktorem a na poradě redakce.
 • Všichni redaktoři jsou povinni dodržovat platné zákony České republiky.

Dodržování etického kodexu a jeho platnost

Tento etický kodex platí pro Daily Offline a jeho tituly pod něj spadající. Všichni redaktoři se zavazují tento kodex dodržovat. Vydavatel Daily Offline může za porušení etického kodexu redaktorem vyvodit kázeňské postihy. Porušení kodexu redaktorem může být důvodem k ukončení spolupráce s redaktorem.

Etický kodex může být doplněn po předchozím schválení na redakční poradě a po schválení vydavatelem.

Tento etický kodex schválil vydavatel. Etický kodex byl schválen 10. 2. 2016 a jeho platnost vchází v účinnost dne 1. 3. 2016.